IPS-projektet 2018

Riktar sig till unga vuxna med beroendeproblematik som har behov av arbetsrehabilitering för att komma ut i arbetslivet.

Målgruppen är personer mellan 18 och 35 år som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid och där drogberoendet utgör ett hinder för att kunna börja arbeta eller studera. De får stöd genom metoden IPS, som nu utvecklas inom kommunens enhet för arbetsrehabilitering med sikte på implementering under året. Sedan i maj tas även kvinnor över 35 år emot, för att uppnå en jämnare könsfördeling.

Metoden Individual Placement and Support, IPS, rekommenderas av Social-styrelsen för personer där drogberoende 
utgör ett hinder för att kunna börja arbeta eller studera.

Missbruksbehandlingen integreras med arbetsrehabiliteringen och en gemensam planering görs utifrån de mål som deltagaren sätter upp.

Aktuellt

Projektet har utökats på så sätt att även kvinnor över 35 år nu har möjlighet att delta. 

Samverkanspartners

Södertälje kommuns enhet för arbets-rehabilitering samt missbrukenheten – öppenvården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
 

Projektledare

Ulrika Liljeholm
08-523 06 558

Korta fakta

♦ Projektet startade 1 januari 2018  och pågår året ut.

♦ Målet är att 30 personer ska delta under projekttiden.

♦ Implementeringen i ordinarie verk-samhet ska vara avslutad den 1 januari 2019.