Strukturella insatser

Förbundet arbetar också strukturellt, i syfte att förbättra samverkan mellan myndigheter och andra partners.

Arbetet handlar dels om att främja en långsiktigt hållbar myndighetssamverkan, dels utveckla nya gemensamma arbetssätt. Ibland innefattar samverkan även externa samverkanspartners inom bl.a. näringslivet. För närvarande gör förbundet en större strukturell satsning på att öka vårdens delaktighet i arbetet med att utveckla rehabiliteringsinsatser, Alternativ till sjukskrivning. 

De tillfällen till gemensam kompetensutveckling som förbundet erbjuder genom bl.a. föreläsningar, seminarier och frukostmöten dit alla samverkanspartners är välkomna är en viktig del av det strukturella arbetet. 

Vad förbundet erbjuder under den närmaste tiden för sina samverkans-partners kan du ta del av här

Alternativ till sjukskrivning

I mars 2017 gick startskottet för en förbättrad lokal samverkan kring sjukskrivnings- och rehabiliterings-processen. Arbetsförmedlingen, Försäk-ringskassan, kommunen och vården samt de största arbetsgivarna i Söder-tälje har därefter arbetat vidare utifrån de förslag som framkom. Arbetet kan komma att leda vidare till insatser.

Läs mer om insatsen här

Gemensam katalog
över insatser i Södertälje

Insatskatalogen är ett exempel på ett strukturell insats som förbundet finansierar och som du kan läsa mer
om här. Katalogen ger en möjlighet
att söka efter insatser i Södertälje oavsett vilken myndighet eller annan aktör som anordnar den. 

Förstudier
och kartläggningar

Myndighetsgemensamma förstudier görs ofta inför större insatser, senast det länsgemensamma ESF-stödda projektet MIA - Mobilisering inför arbete som MIA Södertälje är en del av. 

Kartläggningar av t.ex. en ny målgrupp är viktig för att kunna bedöma om en insats kan ge effekt - och hur den kan göra det på bästa sätt.